CENA ZA MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS
V OBORU GERONTOLOGIE
ZA ROK 2018

DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5,
Ostrava - Mariánské Hory
telefon: +420 595 620 170
E-mail: dtocz@dtocz.cz

DOSAVADNÍ DRŽITELE CENY

CENA 2016

za dlouholetou pedagogickou, vědeckou a publikační činnost v oboru geriatrie

prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
přednostka Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno a profesorka Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno

CENA 2015

za prosazování konceptu bazální stimulace v České republice i v zahraničí

PhDr. Mgr. et Bc. Karolína Maloň Friedelová
jednatelka společnosti INSTITUT Bazální stimulace s.r.o.

CENA 2014

za zvyšování kvality života seniorů v prosazování moderního konceptu komplexní geriatrické péče

MUDr. Ivo Bureš
primář Geriatrického centra Pardubické krajské nemocnice, a.s.

CENA 2013

za vybudování a rozvoj ojedinělého komplexního systému sociálních a hospicových služeb pro seniory

Bc. Martin Pražák, DiS.
ředitel, Charita Ostrava

CENA 2012

za celoživotní reprezentaci české geriatrie

prof. MUDr. Pavel Weber, CSc.
primář Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství, FN Brno

Cena 2011

Cena za nastavení a udržení procesu komunitního plánování v městě Ostrava a za ojedinělý přístup k realizaci vzdělávání ve standardech kvality

Mgr. Jaroslava Rovňáková
vedoucí odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit Magistrátu města Ostravy


Cena 2010

Cena za propagaci české gerontologie ve světě a za vědeckou a pedagogickou činnost

prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
přednostka geriatracké kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

 
Cena 2009

Cena za vybudování geriatrického zařízení následné péče s ojedinělou specializací na neurologickou problematiku seniorů

MUDr. Jiří Podivínský
emeritní ředitel a primář Odborného léčebného ústavu neurologicko-geriatrického, Moravský Beroun

Zvláštní ocenění za výborné výsledky v aplikaci bazální stimulace a za zavedení ojedinělé metody kraniosakrální terapie u seniorů

Marta Martinátová
pracovnice v sociálních službách Domova Odry

   
Cena 2008

 

Cena za celoživotní práci

prof. MUDr. Vladimír Pacovský, DrSc.
lékař, specialista, profesor, III. Interní klinika 1. LF UK v Praze

 

Za trvalé prosazování nových přístupů v ošetřovatelské péči o seniory a za prosazování směru vzdělané nemocnice

Bc. Mária Dobešová
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, Fakultní nemocnice Ostrava

 

Zvláštní ocenění za mimořádný osobní přínos
v motivaci seniorů k aktivnímu prožívání volného času

PaedDr. Marie Kořínková
učitelka, vedoucí lektorka Univerzity volného času v Domově na zámku, Lysá nad Labem

   
Cena 2007

 

Cena za celoživotní práci pro seniory

Doc. MUDr. Jiří Neuwirth,CSc.
lékař, specialista, vědecký pracovník, Praha

 

Zvláštní ocenění za rozvoj oboru geriatrie v ČR

in memoriam
MUDr. Jaroslav Přehnal, CSc.
lékař, manažer, vědecký pracovník, Zlín

 

Zvláštní ocenění za mimořádný přínos v regionálním rozvoji agentur domácí péče

Danuše Šebestová
zdravotní sestra, jednatelka společnosti KDZP,
Frýdek – Místek

   
Cena 2006

 

Jiřina Foldynová, DiS
ředitelka Centra sociálních služeb Ostrava - Poruba

za realizaci změn v přístupu péče o seniory a zvyšování kvality poskytovaných služeb

 

Šárka Kaletová
vrchní sestra LDN v Ostravě - Radvanicích

za výraznou aktivizaci pacientů v ústavní péči a jejich příbuzných

 

MUDr. Jan Reban
ústavní lékař Domova důchodců v Hluboké nad Vltavou a Českých Budějovicích a vedoucí centra pro Alzheimerovou chorobu

za celoživotní práci pro seniory

   
Cena 2005

Kategorie lékařská
MUDr. Anna Nerádová
primářka LDN Ostrava – Radvanice

Za uplatňování nových postupů v lékařské praxi se seniory a za dlouholetou osvětu a vzdělávání v gerontologii

Kategorie ošetřovatelská
Eva Červinková

vrchní sestra Geriatrické kliniky VFN Praha

Za příspěvek k teoretickému a praktickému ověření ošetřovatelského lůžka jako jednoho z nezbytných typů dlouhodobé péče o seniory. Tyto zkušenosti byly využity v rámci celé ČR.

Zvláštní ocenění
Emilie Třísková
ředitelka Centra sociálních služeb Poděbrady

Za poskytování širokého spektra zdravotních a sociálních služeb seniorům v městech a obcích Středočeského kraje

Cena 2004

Kategorie vědecko pedagogická
prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová,CSc.
profesorka Fakulty humanitních studií UK Praha

Za mimořádnou vědeckou a pedagogickou činnost, která významným způsobem přispěla k rozvoji gerontologie v České republice. Její díla např. Fenomém stáří patří k základním pramenům tohoto oboru u nás. Je zakladatelkou oboru lékařské etiky a stála u vzniku systému vzdělávání v oboru gerontologie.

Kategorie klinická
MUDr. Iva Holmerová,Ph.D.   
ředitelka Gerontologického centra Praha

Za vytvoření modelového zařízení komunitní péče pro seniory - gerontologické centrum a za zavedení nových služeb pro pacienty s Alzheimerovou chorobou. Je zakládající členkou a nyní předsedou České alzheimerovské společnosti.

Kategorie sociální
Marie Scheibová
ředitelka Novoměstských sociálních služeb v Novém městě na Moravě

Za vytvoření a aplikaci nové koncepce komplexní péče o seniory a občany se zdravotním postižením. Tato nová koncepce péče je realizovaná od roku 1996 v nově vybudovaném Domu s pečovatelskou službou v Novém Městě na Moravě.

Zvláštní ocenění v kategorii sociální
Ing. Hana Ježková
Ředitelka Domova důchodců na Syllabove ul. v Ostravě – Vítkovicích

Za zvyšování kvality poskytovaných služeb v zařízení sociální péče a za uplatňování nových metod a postupů v práci ve prospěch klientů.

Cena 2003

Kategorie zdravotnická
Prof. MUDr. Zdeněk ZADÁK, CSc.

Za mimořádné výsledky, kterých docílil jako zakladatel a dlouholetý přednosta kliniky gerontologie a metabolismu ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Svou činností vytvořil nejen novou tradici královéhradecké geriatrie, ale zasloužil se i o posílení mezinárodního významu české geriatrie.

Zvláštní ocenění v kategorii zdravotnické
Vojtěška Lindovská
Vrchní sestra LDN Klokočov

Za dlouholetý přínos v oblasti zdravotní péče o seniory.

Kategorie sociální
Věra SOUČKOVÁ

Za mimořádnou činnost v rámci aktivizace seniorů. Jako vedoucí střediska Centra sociálních a zdravotních služeb v Lysé nad Labem přišla s ojedinělým nápadem prezentovat ruční práce seniorů uspořádáním výstavy. Touto aktivitou povzbudila zájem širokého okruhu skupin i v jiných regionech.

Cena 2002

 

Kategorie zdravotnická
MUDr. Vojtěch Duda

Za mimořádné výsledky, kterých docílil, jako krajský geriatr a svou činností tak položil základy geriatrické péče v Moravskoslezském kraji.

 

Kategorie sociální
Dáša Skoumalová

Za mimořádný přínos ke zkvalitnění sociální péče a praktické uplatňování nových metod práce ve funkci  vrchní sestry Domova důchodců na Čujkovové ulici  v Ostravě – Zábřehu.

 

DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5, Ostrava - Mariánské Hory
telefon: +420 595 620 111, E-mail: dtocz@dtocz.cz