CENA ZA MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS
V OBORU GERONTOLOGIE
ZA ROK 2018

DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5,
Ostrava - Mariánské Hory
telefon: +420 595 620 170
E-mail: dtocz@dtocz.cz

CENA ZA MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS
V OBORU GERONTOLOGIE
PRO ROK 2018

Poslání Ceny

 • Cena za mimořádný přínos v oboru gerontologie (dále jen Cena) je věnována osobnostem, které významným způsobem přispěly ke zkvalitnění života seniorů v naší společnosti.
 • Posláním Ceny je iniciovat a motivovat  další osobnosti a organizace pro danou oblast, zveřejňovat úspěšné postupy, praxe a činnosti v práci se seniory a vyjádřit společenské poděkování konkrétním osobnostem.
 • Cena je vyhlašována od roku 2002 a pro každý následující rok a má působnost v celé České republice.
 • Vyhlašovatelem a garantem Ceny je DTO CZ, s.r.o.
 • Cena je vyhlášena pro různé kategorie  a může být udělena v každé z nich. Všechny kategorie mají rovnocenné postavení.
 • Udělení Ceny se vztahuje rovněž k přínosům, kterých bylo dosaženo i v předcházejících letech.
 • Platformou pro předání Ceny je kongres Gerontologické dny Ostrava.

Jak navrhnout kandidáta Ceny

 • Podání návrhu
  Návrh na kandidáta Ceny může podat jednotlivec i organizace formou vyplnění strukturovaných podkladů (viz vzorový formulář) a zaslání zpět vyhlašovateli. Formulář návrhu nelze zaslat elektronicky z důvodu autorizace navrhovatele. Přihlášení kandidátů Ceny je bezplatné.
  Termín zaslání návrhu: do 15. září 2018
 • Registrace kandidáta Ceny
  Vyhlašovatel ověří úplnost podkladů ke kandidátovi a potvrdí jeho registraci. Termín: do 30. září 2018
 • Posuzování kandidátů Ceny
  K objektivnímu posouzení  podkladů k navrženým kandidátům  a rozhodnutí o držiteli Ceny je vyhlašovatelem jmenován hodnotící výbor Ceny sestávající ze zástupců vyhlašovatele, státní správy s vazbou na zdravotní a sociální oblast, zdravotnických a sociálních institucí a zařízení.
 • Vyhlášení držitelů Ceny
  Hodnotící výbor vyhlásí držitele Ceny 2018 u příležitosti slavnostního zahájení XXI. ročníku kongresu Gerontologické dny Ostrava dne 17.10.2018. Vyhlašovatel zveřejní tyto výsledky na internetu.
   
DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5, Ostrava - Mariánské Hory
telefon: +420 595 620 111, E-mail: dtocz@dtocz.cz